2565

1. โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน

โครงการทำการศึกษา วิเคราะห์ และจัดวางแผนผัง 2 ประเภท ดังนี้

  1. แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ เป็นแผนผังระดับภาค แสดงพื้นที่ภูมินิเวศ 4 ประเภท ที่เป็นเป้าหมายในอนาคต เพื่อการจัดการการพัฒนาเชิงพื้นที่ คือ ภูมินิเวศเพื่อการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ ภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศ และภูมินิเวศแหล่งน้ำ ครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน
  2. แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศรายจังหวัด สำหรับ 9 จังหวัดในภาคเหนือ

แผนผังทั้งสองประเภทนำเสนอในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ Webmap  (คู่มือการใช้ Webmap)

ไฟล์แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ และแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศรายจังหวัด

2. โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก

โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบบึงราชนก เป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ที่คัดเลือกว่าจ้าง Better Space Co., Ltd. เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และวางผังออกแบบพื้นที่เฉพาะ ตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0s7gwZ4PwTiEu3Zu56MqNM2tUYyDYCEcytEx7Vsoe3ZmbH36TnsF57YuzdC9Y2iYml&id=104563428857818

2563-2564

3. โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตาก จังหวัดตาก

โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตาก เป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ที่คัดเลือกว่าจ้าง Better Space Co., Ltd. เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และวางผังออกแบบพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตาก ตามแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562